Garantie voorwaarden

Garantie voorwaarden

Alle Budget-Marine.nl producten worden nauwgezet gecontroleerd, uitvoerig getest en onderworpen aan de strikte kwaliteitscontroleprocedures van Budget-Marine.nl. Daarom biedt Budget-Marine.nl een garantie op haar producten. Deze garantie vormt geen beperking op de garantierechten van de koper die voortvloeien uit een verkoopovereenkomst met de verkoper of toepasselijke wettelijke rechten.

Voor onze producten geven wij garantie volgens de volgende bepalingen:

1. Wij verlenen garantie volgens de hiernavolgende punten 2 t/m 8 door het kosteloos verhelpen van defecten aan het product, die aantoonbaar binnen de garantietijd op een materiaal- of productiefout berusten.

2. De garantietijd bedraagt 24 maanden; bij professioneel of soortgelijk gebruik 12 maanden. De garantietermijn begint bij de aankoop door de koper. Doorslaggevend is de datum op het originele aankoopbewijs. Garantie is niet overdraagbaar.

3. Van de garantie uitgesloten zijn:

Delen die aan slijtage door normaal gebruik of natuurlijke slijtage onderhevig zijn, alsmede defecten aan het product die terug te voeren zijn op slijtage door normaal gebruik of natuurlijke slijtage.
Defecten aan het product die veroorzaakt zijn door het niet naleven van de gebruiksvoorschriften, verkeerd gebruik, abnormale omgevings- en/of gebruiksomstandigheden, overbelasting of gebrekkig onderhoud.
Defecten aan het product die veroorzaakt zijn door het gebruik van niet-originele accessoires of onderdelen.
Producten waaraan veranderingen of uitbreidingen aangebracht zijn.
Producten waarvan het serienummer niet meer leesbaar is.
Producten met waterschade

4. Ondanks het feit, dat accu’s in principe aan slijtage onderhevige onderdelen zijn, verlenen wij 6 maanden garantie op aantoonbare materiaal- of productiefouten.

5.  Wij verhelpen het door ons als garantieplichtig erkend defect door het defecte product te repareren of te vervangen voor een gerefurbished model.(eventueel door een vergelijkbaar model). is een product niet (economisch) reparabel en is er geen gerefurbished danwel vergelijkbaar model op voorraad dan kunnen we er voor kiezen om uw geld te retourneren, minus de afschrijving. Vervangen producten of onderdelen worden ons eigendom. Wij hanteren 3 reparatiepogingen. Indien hetzelfde probleem zich hierna alsnog voor doet dan zullen wij uw geld te retourneren, minus de afschrijving in de vorm van een waardebon Waardebonnen zijn 3 maanden geldig tenzij de garantie eerder af loopt. Dan hanteren we deze datum. Waardebonnen zijn alleen geldig op dezelfde categorie als het product waar de waardebon voor verstrekt is en gelden niet op de verzendkosten.

6. De garantieclaim moet binnen de garantietijd geldend gemaakt worden. Hiervoor dient het betreffende product, exclusief accessoires, met het originele aankoopbewijs met vermelding van aankoopdatum en productomschrijving aan de verkoper voorgelegd te worden. Gedeeltelijk of volledig gedemonteerde producten vallen niet onder de garantie. Stuurt de koper het product naar de verkoper, dan zijn de transportkosten en het transportrisico voor de koper.

7. Andere claims dan het in deze garantiebepalingen genoemde recht op het verhelpen van het defect aan het product vallen niet onder deze garantie.

8. Door onze garantieprestaties wordt de garantietermijn voor producten niet verlengd of vernieuwd.

De hierboven vermelde garantie geldt voor producten dat via budget-marine.nl geleverd is. Verzending naar Budget-Marine.nl is voor uw eigen kosten.

Voor deze garantie geldt het Nederlands recht, met uitsluiting van het Weens Koopverdrag (VN-verdrag inzake internationale koopovereenkomsten van roerende zaken; CISG).

Garantieformulier

  Aan:
  Budget-Marine.nl
  Afd. Garantie
  Adriaan Schuurmanlaan 21
  2343 LD Oegstgeest

  Ik heb bij Budget-Marine.nl een van het merk en type met serienummer gekocht.

  Ik heb dit product besteld op

  De reden dat ik aanspraak wil maken op de wettelijke garantie is:

  meer
  Het product gaat nog welook niet meer aan.

  Mijn gegevens:


  Nummer Bestelling*:

  * Deze kunt u vinden op uw orderbevestiging in uw mail.

  Mijn bankgegevens:
  Bank:
  IBAN:
  BIC/SWIFT:
  Op naam van te

  Dit formulier is ingevuld op: Te

  Dit formulier is digitaal ingevuld en derhalve niet ondertekend